Liečba neplodnosti

Doplnkové metódy liečby pri IVF

Doplnkové metódy liečby pri IVF
 

Mikromanipulačné techniky oplodnenia vajíčok spermiou

ICSI – intracytoplazmatická injekcia spermie

Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) je oplodnenie vajíčka priamym vpichnutím spermie do vnútra zrelého vajíčka. Spermia je vybratá na základe jej tvaru a pohyblivosti, alebo je možné pred ICSI doplniť niektorú zo selekčných metód spermií.

ICSI odporúčame:

 • pri poruche spermiogramu,
 • pri nevysvetliteľnej neplodnosti,
 • u starších pacientok nad 37 rokov,
 • pri endometrióze ženy,
 • ak pri predchádzajúcom IVF nedošlo k adekvátnemu oplodneniu vajíčok pri štandardnom oplodnení.

Cena vyšetrenia (1 – 3 oocyty) 280 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí. Poistenci ZP Union, ktorí spĺňajú indikačné kritériá, doplácajú sumu 280 €.

Cena vyšetrenia (4 až 15) 500 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí. Poistenci ZP Union, ktorí spĺňajú indikačné kritériá, doplácajú sumu 300 €.

IMSI – intracytoplazmatická injekcia morfologicky selektovanej spermie

Metóda výberu spermie pri ICSI, ktorá je založená na maximálnom mikroskopickom zväčšení spermie. Ide o modifikáciu ICSI metódy, pri ktorej môže embryológ hodnotiť minimálne defekty tvaru spermií a vybrať optimálnu spermiu na oplodnenie vajíčka. IMSI metódu nie je možné použiť pri veľmi nízkom počte spermií v ejakuláte.
Cena vyšetrenia 150 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

Oosight spindle view

Špeciálna mikroskopická technika, ktorá umožní zobraziť deliace vretienko vajíčka, čím umožní správne načasovanie oplodnenia vajíčka metódou ICSI. Odporúčame u pacientok po 37. roku, u žien s nízkym ziskom vajíčok, u pacientok, ktoré mali v predchádzajúcom IVF cykle neadekvátny vývoj embryí napriek normálnym parametrom spermiogramu, pri vajíčkach, ktoré nemajú optimálny mikroskopický obraz, pri použití zmrazených vajíčok a pri nízkom percente oplodnených vajíčok v predchádzajúcom IVF-ICSI cykle.
Cena vyšetrenia 300 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.


Separačné techniky spermií

Selekcia spermií väzbou na kyselinu hyalurónovú (ICSI preselektovanej spermie).

Metóda výberu spermie pre ICSI je založená na kvalite povrchovej membrány spermií. Len zrelá spermia má totiž na svojom povrchu väzbové miesta pre kyselinu hyalurónovú.  Pred samotnou ICSI sa spermie buď prevrstvia cez platničku, ktorá svojím zložením pripomína obaly vajíčka (PICSI miska) alebo sa kultivujú v roztoku, ktorý obsahuje kyselinu hyalurónovú (SpermSlow). Na oplodnenie vajíčok sa následne použijú len tie spermie, ktoré vykazujú známky väzby na kyselinu hyalurónovú. Je predpoklad, že takto získané spermie sú geneticky zdravšie a mali by mať najväčšie šance vajíčko oplodniť. Viaceré štúdie súčasne potvrdili aj nižšie riziko potratu pri použití tejto metódy.

Kedy sa používa táto metóda?

 • U pacientov s patologickými parametrami spermiogramu.
 • Pri neoptimálnom vývoji embryí v predchádzajúcich IVF cykloch, ak predpokladáme problém zo strany spermií.
 • Pri opakovaných neúspešných IVF cykloch s embryotransferom kvalitných embryí.
 • U párov, ktoré majú v anamnéze predchádzajúci spontánny potrat.
 • Vo vyššom veku pacientov.

Cena vyšetrenia 100 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

MACS – magneticky aktivovaná selekcia spermií

Metóda selekcie spermií, ktorá je schopná oddeliť poškodené – apoptotické spermie s vysokým percentom fragmentiácie genetickej informácie od ostatných spermií. Jej výsledkom je vyseparovanie spermií s dobrou genetickou výbavou (nepoškodenou DNA), ktoré majú najvyššie šance oplodniť vajíčko. Na rozdiel od IMSI a PICSI takto vyseparované spermie je možné použiť na všetky metódy asistovanej reprodukcie – inseminácia, IVF, ICSI, dokonca je možné takto získané spermie aj zmraziť na ďalšie použitie v budúcnosti.
Cena vyšetrenia 300 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

MSS (Microfluidic sperm sorting)

Metóda selekcie spermie založená na zmenách pohyblivosti spermií v závislosti od ich kvality. Separácia sa realizuje na špeciálnej platničke s rôznymi komôrkami, ktoré vyselektujú spermie s optimálnym pohybom a dobrými oplodňovacími schopnosťami. Na rozdiel od IMSI a PICSI takto vyseparované spermie je možné použiť na všetky metódy asistovanej reprodukcie – inseminácia, IVF, ICSI, dokonca je možné takto získané spermie aj zmraziť na ďalšie použitie v budúcnosti.
Cena vyšetrenia 300 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.


Spôsoby kultivácie embryí

Predĺžená kultivácia embryí (do 5. dňa vývoja embrya)

Kultivácia embryí v laboratórnych podmienkach až do štádia expandovanej blastocysty, 5 – 6 dní po oplodnení. Úspešnosť transferov blastocýst je vyššia oproti transferom embryí v nižších vývinových štádiách, pretože pri veľkej časti embryí sa delenie zastavuje medzi 3. – 4. dňom vývoja. Transferom blastocysty sa predchádza transferom tých embryí, ktoré by za laboratórnych podmienok zastali vo vývoji práve v tomto období. Vhodnosť predĺženej kultivácie embryí sa hodnotí podľa počtu oplodnených oocytov a množstva ďalších faktorov a je vhodné ju skonzultovať s embryológom.
Cena vyšetrenia 280 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

Kultivácia embryií v „Time-lapse System“

Špeciálne kultivačné zariadenie pre embryá založené na princípe individuálnej kultivácie (každé embryo kultivované v špeciálnej komôrke). Zariadenie vyhotovuje fotografiu každého embrya à 20 – 30 minút, tieto fotografie následne spracúva do videoslučky. Výhodou takejto kultivácie je jednak to, že nie je potrebné vyberať embryo z inkubátora počas celého procesu kultivácie (stále podmienky pre embryo) a jednak má embryológ možnosť vyhodnotiť pravidelnosť a časovú nadväznosť delenia každého embrya a následne vybrať na transfer embryo s najvyšším implantačným potenciálom.
Cena vyšetrenia 360 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

Individuálna kultivácia embryií v komorovom inkubátore

Pri kultivácii embryí vo viackomorovom inkubátore má každá pacientka k dispozícii maličkú komôrku inkubátora len pre jej vlastné embryá. Oproti klasickej kultivácii tak nie je nutné narúšať optimálnu atmosféru, ktorá je nutná pre správne delenie embryí, vždy, keď embryológ potrebuje skontrolovať embryá inej pacientky. Stála atmosféra v inkubátore tak zlepšuje včasný embryonálny vývoj embryí, a tým zlepšuje šance na ich uhniezdenie v maternici a ďalší vývoj.
Cena vyšetrenia 200 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

EmbryoGen – kultivačné médium

Špeciálne kultivačné médium určené pre pacientky, u ktorých došlo v minulosti k opakovaným potratom (tehotenským stratám). Obsahuje špeciálne rastové faktory (GM-CSM), ktoré zvyšujú percento embryí s optimálnym delením. Okrem pacientok s opakovanými tehotenskými stratami sa odporúča tiež pacientkam, u ktorých opakovane dochádza k neuhniezdeniu embryí po transfere, rovnako však aj pacientkam s nevysvetliteľnou neplodnosťou. V médiu je možné kultivovať embryá 3 dni po oplodnení.

EmbryoGen/BlastGen

Špeciálne kultivačné médium určené pre pacientky, u ktorých došlo v minulosti k opakovaným potratom (tehotenským stratám). Obsahuje špeciálne rastové faktory (GM-CSM), ktoré zvyšujú percento embryí s optimálnym delením. Okrem pacientok s opakovanými tehotenskými stratami sa odporúča tiež pacientkam, u ktorých opakovane dochádza k neuhniezdeniu embryí po transfere, rovnako však aj pacientkam s nevysvetliteľnou neplodnosťou. V médiu je možné kultivovať embryá 6 dni po oplodnení.


Doplnkové metódy pri prenose embryí

Laserom asistovaný hatching (AH)

Narušenie obalu embrya laserovým lúčom. Embryo je až do 6. dňa po oplodnení obalené špeciálnym obalom – zona pellucida. Tento obal musí opustiť, aby sa mohlo uhniezdiť v maternici. Príliš pevný obal embrya môže byť dôvodom, prečo ho embryo nedokáže opustiť a prečo sa nevie uhniezdiť v maternici. Narezanie zóny laserovým lúčom je bezpečné a bez rizika ohrozenia ďalšieho vývoja embrya.
Cena vyšetrenia 200 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

Laserom asistované stenčenie zona pellucida (LAZT)

Narušenie obalu embrya laserovým lúčom. Embryo je až do 6. dňa po oplodnení obalené špeciálnym obalom – zona pellucida. Tento obal musí opustiť, aby sa mohlo uhniezdiť v maternici. Príliš pevný obal embrya môže byť dôvodom, prečo ho embryo nedokáže opustiť a prečo sa nevie uhniezdiť v maternici. Stenčenie zóny na určitej ploche laserovým lúčom je bezpečné a bez rizika ohrozenia ďalšieho vývoja embrya.
Cena vyšetrenia 200 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

Embryo glue

Laicky tiež nazývané aj lepidlo na embryá – špeciálne médium (roztok), v ktorom sa prenáša embryo do maternice. Chemické zloženie tohto média je veľmi podobné zloženiu tekutiny, ktorá sa za normálnych okolností nachádza v maternici a oproti bežným médiám používaným na embryotransfer má väčšiu hustotu. To by malo zabezpečiť jednak optimálne podmienky na ďalší vývoj a delenie embrya, jednak minimalizovať riziko presunu embrya v rámci pohlavného traktu ženy po embryotransfere.
Cena vyšetrenia 200 €. Tento výkon zdravotná poisťovňa nehradí.

 • VŠZP
 • UNION
 • Dôvera
 • Samoplatca
NázovSuma na úhradu
Techniky oplodnenia oocytov
Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) 1 – 3 oocytySuma na úhradu
280 €
280 €
280 €
280 €
Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) 4-15 oocytovSuma na úhradu
500 €
500 €
500 €
500 €
Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) - každý ďalší oocyt nad 15 kusovSuma na úhradu
30 €
30 €
30 €
30 €
Intracytoplazmatická injekcia morfologicky selektovanej spermie (IMSI)Suma na úhradu
150 €
150 €
150 €
150 €
Aktivácia oocytov po ICSISuma na úhradu
150 €
150 €
150 €
150 €
Stimulácia motility spermií v rámci ICSISuma na úhradu
120 €
120 €
120 €
120 €
Vyšetrenie zrelosti oocytov pomocou polarizačnej mikroskopie PolarAid Suma na úhradu
300 €
300 €
300 €
300 €
PICSI - selekcia spermií väzbou na hyaluronan (v rámci IVF-ICSI)Suma na úhradu
100 €
100 €
100 €
100 €
Magneticky aktivovaná selekcia spermií (MACS) (v rámci IVF, IVF-ICSI)Suma na úhradu
300 €
300 €
300 €
300 €
Selekcia spermií metódou microfluidných čipov (MSS) (v rámci IVF, IVF-ICSI)Suma na úhradu
300 €
300 €
300 €
300 €
Spôsoby kultivácie embryí
Predĺžená kultivácia embryíSuma na úhradu
280 €
280 €
280 €
280 €
Kontinuálny monitoring embryí "Time-lapse" systém s predĺženou kultiváciou embryíSuma na úhradu
600 €
600 €
600 €
600 €
Individuálna kultivácia embryí v komorovom inkubátoreSuma na úhradu
200 €
200 €
200 €
200 €
Laserom asistovaný hatching (AH)Suma na úhradu
200 €
200 €
200 €
200 €
Embryo glue (EG)Suma na úhradu
200 €
200 €
200 €
200 €
Kombinácia laserom asistovaný hatching + Embryo glueSuma na úhradu
300 €
300 €
300 €
300 €

Za 20 rokov sme pomohli tisíckam párov splniť si svoj sen o dieťati.

Objednajte sa na konzultáciu a pomôžeme aj vám.

Radi vás privítame v našich priestoroch centra asistovanej reprodukcie Gyncare v Nitre alebo Košiciach

Objednať konzultáciu 0800 300 000 / Po-Pia: 7.30-15.300800 300 000 Po-Pia: 7.00-15.30 Objednať konzultáciu
Gyncare logo
Je nám ľúto, web gyncare.sk nie je možné prezerať cez váš internetový prehliadač.

Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu. Z tohto dôvodu vám odporúčame nainštalovať si najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Prostredníctvom týchto prehliadačov si užijete náš web v celej kráse.

stiahnuť prehliadač google chrome
Gyncare Vyhľadávanie